Artikel 1 Algemeen 

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te 
aanvaarden. 
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u 't Badhuys
hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij 
gestelde voorwaarden. 
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de 
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 3 Prijsverhogingen 

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft 
u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de 
overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen. 

Artikel 4 Bezorgkosten 
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u  € 6,75 voor pakketpost binnen Nederland. Boven de € 65,00 wordt het pakketje kosteloos bezorgd.  

Artikel 5 Afkoelperiode 

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen 
inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders 
overeengekomen is conform lid 3.) 
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid 
heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van 
de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te 
retourneren. 
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard 
van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor 
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 
Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle 
geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze 
mogelijk - in de originele verpakking aan 't Badhuys te retourneren, conform de 
door 't Badhuys verstrekte instructies. 
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u. 
5.6 Bij vooruitbetaling zal 't Badhuys het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u 
terugbetalen. 

Artikel 6 Leveringstermijn 

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling tussen 1 en 
4 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling 
worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er 
om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts 
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van 
de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten 
te annuleren. 

Artikel 7 Prijzen en betalingen 

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.. Andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn. 
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of overboeking vooraf. 
7.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in 
verhouding tot het product heeft 't Badhuys het recht deze producten niet te 
verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

Artikel 8 Gebrekkig product 

8.1 't Badhuys raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te 
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te 
melden. 

Artikel 9 Garantie 

9.1 't Badhuys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van 
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
9.2 Op alle producten van 't Badhuys geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum vermeld op de electronische factuur. 
9.2 Een door 't Badhuys, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling 
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 't Badhuys jegens 't Badhuys kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
9.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van: 
a. normale slijtage; 
b. onoordeelkundig gebruik 
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen; 
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief 
gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen. 
f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al 
hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten 
gesloten overeenkomst(en) aan 't Badhuys verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 In geval van overmacht is 't Badhuys niet gehouden tot vergoeding van de 
daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument 
als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte 
nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 12 Toepasselijk Recht 

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands 
Recht van toepassing. 

Artikel 13 Klachten en Geschillen 

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. 
Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: 
info@tbadhuys.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd 
het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.